Download ESKIMOs Salgs & Leveringsbetingelser  på dansk her

Download ESKIMO’s Sales and Delivery Terms & Conditions in English here

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. Generelt
  • Enhver leverance fra Maskinfabrikken Eskimo sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne, og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af fremsendte ordrebekræftelse eller er fraveget ved anden skriftlig aftale med Maskinfabrikken Eskimo.
  • Disse Salgs- og leveringsbetingelser er opdateret 28.04.2024 og erstatter alle tidligere Salgs- og leveringsbetingelser.
 2. Tilbud/ordre
  • Tilbud, der afgives fra Maskinfabrikken Eskimo er bindende i 30 dage fra afgivelsestidspunktet, hvorefter tilbuddet bortfalder.
  • Aftaler mellem Køber og Maskinfabrikken Eskimo anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af Maskinfabrikken Eskimo.
  • Maskinfabrikken Eskimo er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Maskinfabrikken Eskimo fremsendte erklæringer og tilbud.
  • Eventuelle ændringer, tillægsaftaler eller andre betingelser er kun gyldige ved skriftlig bekræftelse af Maskinfabrikken Eskimo.
  • Der ydes ingen fortrydelsesret.
 3. Prisregulering
  • Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet. Priser og tilbud er angivet ekskl. moms, EXW og eksklusive andre med leveringen forbudne offentlige skatter, gebyrer m.m.
  • Maskinfabrikken Eskimo forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre priser.
  • Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og/eller leveringsomkostningerne, samt i leverandørpriser, er Maskinfabrikken Eskimo berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.
  • Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen på mere end 5 % berettiger derfor Maskinfabrikken Eskimo til at regulere prisen herefter.
 4. Betalingsbetingelser
  • Købesummen er forfalden 14 dage netto fra fakturering, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.
  • Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, af det til en hver tid skyldige beløb med en rente på 2% pr. påbegyndt måned.
  • Der opkræves et rykkergebyr DKK 100,- pr. rykker.
  • Såfremt Køber ikke overholder betalingsforpligtelser overfor Maskinfabrikken Eskimo, forbeholder Maskinfabrikken Eskimo sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.
  • Maskinfabrikken Eskimo forbeholder sig den fulde ejendomsret til det solgte, indtil den fulde købesum, renter, gebyrer og øvrige omkostninger er betalt.
  • Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sin betalingsforpligtelse, er Maskinfabrikken Eskimo berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Maskinfabrikken Eskimo kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.
 5. Leveringsbetingelser
  • Levering sker jvf. Aftale og Incoterms 2020.
  • Levering sker inden for normal arbejdstid.
  • Hvis der ikke er lavet en anden aftale, er leveringsbetingelsen Incoterms 2020 EXW.
  • Incoterms 2020 EXW anses levering for sket, når varen af Maskinfabrikken Eskimo er stillet til rådighed for Køber på Maskinfabrikken Eskimo’ forretningssted. Al risiko for varen overgår til Køber fra leveringen.
  • Aftales andet leveringssted er udgangspunktet for leveringen altid Incoterms 2020 og betingelserne nævnt i Incoterms 2020.
  • Medmindre der foreligger skriftlig aftale om andet, bestemmer Maskinfabrikken Eskimo afsendelsesmåden i tilfælde af ønske om levering uden for Maskinfabrikken Eskimo hjemsted.
  • Køber er forpligtet til at betale alle omkostninger til fragt, forsikring, eksport-, transit- og importtilladelser, skatter, afgifter, gebyrer, told og andre omkostninger i forbindelse med ordren.
  • Delleverancer er tilladt i det omfang, det er rimeligt for Køber.
  • I tilfælde af forsinket levering er Maskinfabrikken Eskimo forpligtet til at advisere Køber Maskinfabrikken Eskimo har intet ansvar for forsinkelse i op til 6 uger. En forsinkelse på mere end 6 uger giver Køber ret til en bod på 5% af kontrakt-beløbet pr. fulde uge forsinkelsen har varet af det ikke leverede, herefter dog maksimalt 30 % af kontrakt-beløbet for de forsinkede varer. Herudover har Køber ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelse.
  • I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Maskinfabrikken Eskimo berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende, samt opkræve markedsleje for opbevaring.
 6. Force majeure
  • Maskinfabrikken Eskimo er ikke erstatningspligtigt for manglende opfyldelse af Maskinfabrikken Eskimo’ forpligtelser, såfremt Maskinfabrikken Eskimo kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Maskinfabrikken Eskimo’ kontrol, så som, men ikke begrænset til krig, krigslignende situationer, brand, strejke, pandemi, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.
  • I så fald er Maskinfabrikken Eskimo berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen.
  • Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Maskinfabrikken Eskimo forinden har hævet denne.
  • En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.
 7. Emballage
  • Engangsemballage er inkluderet i prisen og vil ikke blive krediteret, hvis den returneres.
  • Genanvendelig emballage er ikke inkluderet i prisen og faktureres.
 8. Reklamationer
  • Det påhviler Køber straks at foretage den fornødne kontrol af den modtagne vare til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.
  • Transportskader skal straks og uden ophold skriftligt anmeldes til fragtfører direkte ved modtagelsen. Modtagelse kan i samråd med Maskinfabrikken Eskimo nægtes ved væsentlige transportskader.
  • Vil Køber gøre mangelindsigelser gældende, skal dette ske skriftligt inden 8 dage efter leveringstidspunktet, medmindre manglen ikke kunne konstateres ved sædvanlig gennemgang. Undlader Køber dette, kan Køber ikke senere påberåbe sig manglen. Maskinfabrikken Eskimo’ ansvar ophører, under alle omstændigheder, 1 år efter varens levering.
  • I tilfælde af korrekt indgivet og berettiget reklamation, vil Maskinfabrikken Eskimo efter eget skøn enten levere en erstatningsvare eller reparere varen.
  • Ved manglende adgang til udbedring af manglen, vil der kunne kræves forholdsmæssigt afslag svarende til værdiforringelsen. Der kan alene ske ophævelse i tilfælde af, at manglen er væsentlig.
  • Erstattede genstande bliver Maskinfabrikken Eskimo ejendom.
 9. Returvarer
  • Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.
  • Ved enhver returnering af varer, jf. afsnit 9.1, vil der ske et fradrag på 20 %, i forhold til den oprindelige købesum.
  • Bestillingsvarer og varer sendt direkte fra en producent tages som udgangspunkt ikke retur.
 10. Ansvarsbegrænsning
  • For krav, som vedrører Maskinfabrikken Eskimo opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab.
  • Maskinfabrikken Eskimo er ansvarlig for skader forårsaget af produkter på personer i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Desuden er Maskinfabrikken Eskimo kun ansvarlig for produktrelaterede skader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Maskinfabrikken Eskimo.
  • Maskinfabrikken Eskimo erstatningsansvar, for skade på fast ejendom og løsøre, er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 100.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Det er i øvrigt en betingelse, at der er dækning fra Maskinfabrikken Eskimo produktansvarsforsikring, som for øjeblikket er begrænset til DKK 10 millioner årligt.
  • Maskinfabrikken Eskimo er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, tidstab eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Maskinfabrikken Eskimo er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
  • Hvis Maskinfabrikken Eskimo pålægges produktansvar over for tredjepart, er Køber forpligtet til at holde virksomheden skadesløs i samme omfang som Maskinfabrikken Eskimo ansvar er begrænset i henhold til ovenstående regler. Det samme gælder, hvis Køber eller Købers personale har medvirket til skadens opståen eller forøget dens omfang gennem fejl eller forsømmelse.
  • Hvis tredjemand fremsætter eller tager forbehold om at fremsætte erstatningskrav mod Køber på grund af produktskade, skal virksomheden straks underrettes herom
 11. Tvister
  • Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres i Danmark ved Retten i Horsens efter dansk lov.

 

 

Persondatapolitik
I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14 er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, når vi behandler dine oplysninger.
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

 1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Maskinfabrikken Eskimo
CVR-nr. DK 10082633
Avnvej 11
7400 Herning
Danmark
al@eskimo.dk
+45 53 53 33 15

 1. FORMÅL – BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

 1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., offentligt tilgængelige oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.

 1. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 1. For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
 2. For at kunne overholde gældende lovgivning.
 3. Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
 4. Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

 

 1. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og/eller elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

 1. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, herunder din virksomheds hjemmeside
 • Offentlige myndigheder, fx. CVR
 • Virksomhedsportaler, fx. Proff.dk
 1. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af IT-systemer m.v.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

 1. INFORMATIONSSIKKERHED

Vi gør vores yderste for at beskytte Maskinfabrikken Eskimo og vores kunder og samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Maskinfabrikken Eskimo:

 • Antivirus på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger
 • Anvendelse af branchetypiske IT-systemer til behandlingsaktiviteterne
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendligt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personlysninger på Maskinfabrikken Eskimo’ vegne.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grund for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Maskinfabrikken Eskimo.
 1. OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige andre, interne IT-sikkerhedspolitikker. Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, forpligter vi os til at kontakte afsenderen for at følge op på klagen. Vi forpligter os desuden til at samarbejde med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kunder/samarbejdspartnere.

 1. ÆNDRINGER

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne person-datapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på websitet Maskinfabrikken Eskimo.dk, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere i øjnefaldende måde (for visse ændringer oplyser vi bl.a. om ændringer vi e-mail).

 1. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Online Manager Anna Larsen på følgende e-mail al@eskimo.dk, hvorefter din henvendelse håndteres manuelt.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.